Dostępność strony internetowej

Dzienny Dom Senior+ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Do elementów niezgodnych każdy ma prawo żądać dostępu alternatywnego. Niezgodności stwierdzono na podstawie samooceny.

Ułatwienia na stronach

  1. powiększenie wielkości liter na stronach
  2. zwiększenie kontrastu
  3. przełączenie strony w tryb kolorów skali szarości
  4. przełączenie w tryb wysokiego kontrastu
  5. włączenie jasnego tła
  6. podkreślenie linków
  7. opis alternatywny linków
  8. opis alternatywny obrazków

Wyłączenia

  1. dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  2. filmy nie posiadające napisów

Strona internetowa Dziennego Domu Senior Plus w
Dzierżoniowie oraz Biuletyn Informacji Publicznej spełniają w stopniu przynajmniej wystarczającym
(spełnione zasady poziomu A i AA) wytyczne dla dostępności
treści internetowych według wytycznych dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1

Adres strony internetowejhttps://ddps.pl 
https://ddps.pl/bip/
Data publikacji strony internetowej18.11.2020 rok
Data ostatniej, istotnej aktualizacji strony internetowej31.05.2021 rok
Dostępne skróty klawiszowe strony internetowej Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
Ctrl + F – przejście do wyszukiwarki
ESC – anulowanie operacji
Powiększenie czcionki dokonuje się za pomocą Ctrl +, a pomniejszenie Ctrl –
Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowejWeb Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/#perceivable 

ŹRÓDŁO
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1
Autoryzowane tłumaczenie na język polski

Data publikacji tłumaczenia 12 marca 2021 r.

Adres źródła: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/#perceivable (dostęp na dzień 27.03.2021r.)


Dane siedziby i dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznegoDzienny Dom Senior+ul. Świdnicka 35
58-200 Dzierżoniów
numer telefonu: 74 831 13 20
numer telefonu: 798 732 718
e-mail: dyrektor@ddps.pl 
Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowejAnna Polowczyk
numer telefonu: 74 831 13 20
e-mail: dyrektor@ddps.pl 
Dostępność architektoniczna siedzibyBudynek dostosowany jest do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. Szerokie korytarze, oznaczenia, winda z wbudowanym na klawiszach – alfabetem braille’a. W budynku jest możliwość ze skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej. W 2021 r. Uniwersytet Niepełnosprawności przeprowadził na terenie Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie audyt dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Raport powstały po audycie nie zawierał żadnych uwag.
Dostępności tłumacza języka migowegoNikt z pracowników Dziennego Domu Senior+ nie posługuje się językiem migowym.

Aplikacje mobilne

Dzienny Dom Senior+ nie posiada aplikacji mobilnych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Polowczyk 
e-mail:  dyrektor@ddps.pl
Telefon:  74 831 13 20

Procedura wnioskowo-skargowa

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera się w nowej karcie).