Dom realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności: zapewnia opiekę i stwarza odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania w nim osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, szczególnie osobom w wieku emerytalnym, ze względu na ich trudną sytuację życiową, rodzinną, niepełnosprawność.

Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 100 osób obojga płci, które
z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a którym rodzina takiej pomocy
nie może zapewnić.

Zapewniamy wsparcie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, co najmniej osiem godzin dziennie, w czasie dostosowanym do faktycznych potrzeb uczestników zajęć.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dotację w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025,
edycja 2021 Moduł II – „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu Senior+”
pn. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+

Program skierowany jest dla 100 osób w Dziennym Domu Senior+ w Dzierżoniowie,
ul. Świdnicka 35, w ramach którego realizowane są m.in. następujące działania:
1) terapeutyczne,
2) rekreacyjne, aktywizacyjne,
3) organizacja obchodów uroczystości,
4) organizacja ciepłego posiłku,
5) podstawowe utrzymanie siedziby Dziennego Domu Senior+ w Dzierżoniowie
oraz czynności administracyjno – gospodarcze.

Dofinansowanie:
356 000,00 zł
Całkowita wartość:
806 913,40 zł