Procedura

Do korzystania z wszystkich form usług Domu mogą ubiegać się kobiety i mężczyźni w wieku 60+, którzy mieszkają na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Skierowanie do Dziennego Domu następuje na wniosek (wzór do pobrania tutaj) osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela prawnego.

Przyjęcie do Domu następuje w drodze decyzji wydanej w imieniu Burmistrza Dzierżoniowa przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

Ze względu na fakt, że liczba miejsc jest ograniczona, to wprowadzone zostały dodatkowe kryteria dotyczące przyjęcia osób do Dziennego Domu Senior+.

Kryteria przyjęcia do Dziennego Domu Senior+ w Dzierżoniowie

Co do zasady, usługi Domu są kierowane do osób:

  1. w wieku 60+
  2. mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów
  3. samotnych
  4. potrzebujących wzmocnienia zdrowia
  5. potrzebujących wzmocnienia kontaktu z ludźmi
  6. nieaktywnych zawodowo

Ponadto, do udziału w zajęciach podnoszących aktywność ruchową i integracyjną, wymagane jest uzyskanie i dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.