Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie został założony w 1977 r. pod nazwą Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Dzienny Dom Senior + jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Dzierżoniów, ośrodkiem wsparcia w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rozdział 3, art. 67 i 68. W rozwój jednostki mają wkład głównie mieszkańcy Dzierżoniowa, w szczególności seniorzy. Dom zarządzany jest przez Dyrektora.


W 2016 r. pozyskano środki, na dofinansowanie bieżącej działalności,
w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Senior-WIGOR” 2015-2020. Zgodnie z wytycznymi programu, pozyskaniu dofinansowania Dzienny Dom Pomocy Społecznej zobligowany był do funkcjonowania pod nazwą Dzienny Dom Senior-WIGOR w Dzierżoniowie. Podobna sytuacja miała miejsce w 2018 r., – kiedy uzyskanie dofinansowania do działalności skutkowało zmianą nazwy na: Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie.


Dom realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności zapewnia opiekę i stwarza odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania w nim osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, szczególnie osobom w wieku emerytalnym, ze względu na ich trudną sytuację życiową, rodzinną, niepełnosprawność.
Do 2019 r. z Dziennego Domu korzystało miesięcznie ok. 60 osób. Od 2019 r. wraz ze zmianą siedziby na większą z Dziennego Domu może korzystać nawet 100 osób. Pensjonariusze mogą wykupić obiady i zjeść je wśród przyjaciół. Obiady przygotowuje i dostarcza firma zewnętrzna. Wnoszone przez pensjonariuszy opłaty za obiady podobnie jak opłaty za pobyt w DDPS stanowią dochód Gminy. Do najpilniejszych potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej Gminy należało zwiększenie liczby miejsc pobytu w Dziennym Domu. Dlatego w 2017 r. rozpoczął się remont budynku z przeznaczeniem na Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie. Budynek został oddany we wrześniu 2019 r., co przyczyniło się do poprawy warunków lokalowy seniorów będących pensjonariuszami.
Prowadzenie przez Gminę Dziennego Domu jest jedną z form opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. W szerszym kontekście taka forma opieki pozytywnie wpływa na włączenie społeczne osób starszych.
Biorąc pod uwagę stale rosnącą liczbę osób starszych, nieuniknionym staje się fakt konieczności zwiększania liczby podopiecznych z uwagi na fakt starzenia się społeczeństwa. Koniecznym jest również rozszerzenie usług pro-senioralnych o działalność nieinstytucjonalną i wolontarystyczną. Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie jest placówką dziennego pobytu oferującą pomoc osobom starszym, którym ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub poczucie osamotnienia wymagają wsparcia, żeby samodzielnie sprostać kłopotom życia codziennego. Pomaga zorganizować czas w ciągu dnia, zapewnia podstawową opiekę zdrowotną i pozwala twórczo spożytkować energię, jaką ma w sobie senior. Dom ma na celu zapewnienie pomocy osobom w wieku poprodukcyjnym, które nie są aktywne zawodowo: emerytom, rencistom, także osobom niepełnosprawnym i chorym. Misją Dziennego Domu jest tworzyć przyjazne miejsce, na które zasługują seniorzy.
Placówka posiada 100 miejsc dziennego pobytu zgodnie z zapisami statutu. Nad zdrowiem i samopoczuciem pensjonariuszy czuwa wykwalifikowana kadra pracowników z wieloletnim doświadczeniem.
Jednym z ważniejszych zadań Domu jest także organizacja wolnego czasu oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
Opieka w Dziennym Domu polegać będzie na świadczeniu usług opiekuńczych zapewniających udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę higieniczną niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem.
Placówka świadczy usługi opiekuńcze dla osób starszych polegające na zapewnieniu odpowiednich warunków do wielogodzinnego pobytu, organizowaniu zajęć terapeutycznych, relaksacyjnych i rehabilitacji ruchowej, gwarantowaniu kontaktów międzyludzkich. Świadczy usługi mające na celu podnoszenie sprawności pensjonariuszy i ich aktywacji społecznej. Jednostka będzie organizować i współuczestniczyć w zajęciach kulturalno-towarzyskich, współpracować z rodziną i środowiskiem w zakresie budowania sieci wsparcia społecznego. Pensjonariusze mają możliwość wykupienia ciepłego posiłku.


    Przedmiotem działalności Dziennego Domu jest:
•    Zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania wolnego 
czasu;
•    Zapewnienie uczestnikom udziału w różnych formach zajęć w celu ich aktywizacji;
•    Zapewnienie uczestnikom uczestnictwa w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, towarzyskich;
•    Pomoc w załatwianiu spraw przekraczających możliwości uczestnika;
•    Inne świadczenia o charakterze bytowym odpowiadające możliwościom organizacyjnym i finansowym Dziennego Domu.


Jednym z celów pośrednich Dziennego Domu będzie nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Wsparcie dla osób wykluczonych ubóstwem jest uwzględniona w działalności Dziennego Domu poprzez zróżnicowanie wysokości opłat za pobyt.


Grupą docelową działalności Dziennego Domu są seniorzy, czyli, zgodnie
z przyjętymi przepisami osoby powyżej 60. Roku życia, o trudnej sytuacji materialnej, życiowej, zdrowotnej.


Stale zwiększająca się liczba seniorów prowadzi do poszerzania się potencjalnych potrzeb tej grupy. Wiek senioralny charakteryzują cechy wpływające na zdrowie i samopoczucie psychiczne: psychologiczne następstwa przejścia na emeryturę, stopniowa utrata zdrowia fizycznego, izolacja społeczna czy utrata osób bliskich.


Wśród głównych potrzeb grupy docelowej można wskazać:


•    Wykonywanie społecznie użytecznych działań;
•    Potrzebę uznania za część społeczeństwa, społeczności i grupy oraz odgrywania
w nich określonej roli;
•    Potrzebę wypełnienia zwiększonej ilości czasu wolnego w satysfakcjonujący sposób;
•    Potrzebę utrzymywania normalnych stosunków towarzyskich;
•    Potrzebę uznania jako jednostki ludzkiej;
•    Potrzebę stwarzania okazji i sposobności dla autoekspresji;
•    Potrzebę odpowiedniej stymulacji psychicznej i umysłowej;
•    Potrzebę ochrony zdrowia i pomoc w umawianiu wizyt lekarskich
i laboratoryjnych;
•    Potrzebę odpowiednio ustanego trybu życia i utrzymania stosunków
z rodziną;
•    Potrzebę duchowej satysfakcji.


Potrzeby te zajmują różne miejsca w hierarchii każdego seniora, niemniej jednak niezaspokojenie ich grozi u wszystkich podobnymi skutkami, do których należą: wyobcowani, wykluczenie społeczne, niepokój, bezsenność, chwiejność emocjonalna, agresja, a nawet depresja i choroby psychiczne.
W wieku senioralnym zachodzi dużo zmian biologicznych (m. in. różnego rodzaju choroby) oraz społeczno-ekonomicznych (np. rozluźnienie więzi rodzinnych, śmierć małżonka, trudna sytuacja materialna). W starszym wieku, na skutek zmian dotychczasowych, podstawowych rolach społecznych, mniej jest naturalnych możliwości zaspokajania swoich potrzeb może pociągać za sobą wycofanie się człowieka i przechodzenie w stan oczekiwania. Konsekwencją tego procesu jest samotność społeczna człowieka starszego i ograniczenie jego sprawności społecznej. Z kolei samotność społeczna powoduje powstanie potrzeby przystosowania egzystencjonalnego. Potrzeba ta jest zaspakajana wtedy, gdy następuje równowaga pomiędzy otoczeniem, środowiskiem człowieka, w którym się aktualnie znajduje – a jego psychiką. Egzystencja obejmuje zarówno stany oraz zmiany
w zakresie zdrowia biologicznego i psychicznego, jak też równowagę w zakresie życia społecznego.


Zmiany zachodzące w życiu seniora, a trzeba tu powiedzieć, że najczęściej są to traumatyczne zmiany dotyczące umierania najbliższych oraz znajomych, powodują potrzebę odczuwania bezpieczeństwa fizycznego, jak i psychicznego. Potrzeba bezpieczeństwa fizycznego jest wynikiem gorszego zdrowia sprawności ruchowej, gospodarskiej
i samoobsługowej, Zagrożenie wynika z faktu, iż w wielu sytuacjach człowiek starszy nie może zaspokoić ich swoich potrzeb podstawowych, ca z kolei zagraża jego zdrowiu, a nawet życiu. Bezpieczeństwo psychiczne i jego odczuwanie wynika z dwóch sfer życia – osobistego i społecznego – oraz takiej jego organizacji, aby zachował się między nimi pewien ład, porządek, rytm, tradycja i nawyki. Zmiany wywołują uczucie zagrożenia i narastające niebezpieczeństwo osamotnienia.


Coraz trudniejsze w miarę starzenia się, staje się zaspokojenie potrzeby uznania rozumianej jako prestiż społeczny. Przejście na emeryturę, zmiana pozycji i ról społecznych, osłabienie więzi społecznych nie sprzyjają realizowaniu tej potrzeby.


Dzienny Dom poprzez planowane działania zapewnia częściowe zaspokojenie potrzeb seniorów. Choćby poprzez przynależność do określonej grupy, która daje seniorom poczucie własnej wartości, sensu życia, uznania i przydatności, osoby starsze będą mogły w sposób świadomy rozszerzać swoje kontakty. Ważne jest z punktu widzenie seniorów, aby w przewidywaniu nadchodzących zmian w życiu, w sposób świadomy rozszerzały one swoje kontakty, przenosząc je na środowisko pozazawodowe i pozarodzinne. Takie planowe działanie społeczne, może w znacznym stopniu ułatwić przystosowanie się do starości i dać poczucie ogólnego zadowolenia i sukcesu życiowego.


Jedną z ważniejszych dla starszych osób potrzeb, jest potrzeba godnego życia, poczucia własnej wartości, szacunku i przydatności. W tym celu należy dać im szansę wykorzystania ich doświadczeń życiowych dla dobra innych, stworzyć możliwości rozwijania istniejących już zainteresowań lub ich rozbudzania. Dzienny Dom poprzez swoją działalność chce ułatwić ludziom starszym przede wszystkim odzyskanie chęci życia we wspólnocie. Jednostka zapewnia seniorowi względnie stałe środowisko, utworzone przez innych ludzi, tworzy możliwość przynależności i bycia potrzebnym w grupie, daje wspólne lub odmienne problemy i poszukiwanie ich rozwiązania. Dzięki temu ustalane będą wspólne zainteresowania, zwyczaje, określony rytm spotkań, nawiążą się i utrwalą nowe znajomości, przyjaźnie a nawet miłość. Posiadanie własnego środowiska i określonych wobec niego obowiązków będzie sprzyjało osobom starszym w zachowaniu postawy sprzyjającej zadowoleniu z życia, możliwości działania i wyrażania siebie.


W Dziennym Domu organizowane są spotkania mające na celu wymianę międzypokoleniową, gdyż warto spotkać ze sobą różne pokolenia, aby przełamywać stereotypy, konfrontować odmienne spojrzenia na te same sprawy, wymieniać się wiedzą i umiejętnościami, i wspierać w tych obszarach, gdzie młodzi i starsi mogą się uzupełniać.
Takie spotkania będą zakładały wymianą dwukierunkową: młodzi uczą się czegoś od starszych i na odwrót. Brak naturalnych przestrzeni do kontaktów międzypokoleniowych w rodzinie, w przestrzeni miasta czy wsi sprawia, że młodzi i starsi mało o sobie wiedzą, rzadko współpracują, mają o sobie złe opinie lub opinie stereotypowe.


W ramach zajęć terapeutycznych Dzienny Dom wykorzystuje wszystkie możliwości, aby podopieczni aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym i kulturalnym. Angażując seniorów w nowe sfery życia, jednostka swoją działalnością rekompensuje wycofanie z innych, nie dopuszczając do bierności i ograniczania kontaktów międzyludzkich.


W związku z faktem, iż w szybkim tempie model przeżywania starości w rodzinie międzypokoleniowej, zaczynamy borykać się z problemem samotności i bezużyteczności, zarówno fizycznej jak i bardziej dotkliwej – psychologicznej. Tym samym wzrasta odpowiedzialność seniorów za samych siebie.


Dlatego Dzienny Dom chce tworzyć programy aktywizujące dla coraz większej grupy seniorów, społecznie użyteczne, które mają pomóc m. in. solidarności międzypokoleniowej.     Dzienny Dom walcząc ze stereotypami i negatywnym wizerunkiem osób starszych w społeczeństwie uważnie przygląda się potrzebom seniorów i na podstawie tych obserwacji stara się dobierać działania pomocowe.


W działalności zdrowotnych Dzienny Dom realizuje m. in.:
Atreterapię poprzez formy.:

•    Plastyko terapię – wykorzystanie rozmaitych technik plastycznych, dbanie o sferę emocjonalną i manualną; podczas tych zajęć seniorzy mogą znaleźć uspokojenie i odprężenie, rozwijanie swoich zainteresowań, natomiast najważniejszą wartością dodaną tych zajęć jest zapominanie o samotności;
•    Muzykoterapia – od kilku lat w Dziennym Domu działa zespół muzyczny „Katarynki”, w którym seniorzy uaktywniają się muzycznie, prowadzone są spotkania z muzyką, teatrem, organizowane są konkursy;
•    Choreoterapia – która skupia uwagę na pracy z ciałem, dbając o orientację w schemacie własnego ciała i orientację przestrzenną. Do choreoterapii wykorzystuje się tańce w kręgu, tańce integracyjne oraz comiesięczne spotkania taneczne.
•    Drama – stosowana jako jedna z najbardziej efektywnych metod. Wykorzystuje naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w role. Kładziony jest duży nacisk na tę formę terapii, ponieważ doskonale kształtuje ona umiejętności społeczne i intelektualne, przy jednoczesnej możliwości wyrażenia własnych myśli. Wykorzystuje naturalną skłonność człowieka do naśladownictwa, pomaga w pobudzaniu aktywności, otwartości, wykształca umiejętność pracy w grupie, co jest niezwykle ważne w pracy z osobami starszymi. W Dziennym Domu od wielu lat przygotowywane są jasełka, programy teatralne dla najmłodszych i starszych odbiorców, oprawę świąt okolicznościowych.
•    Kinezjologię edukacyjną – jako naukę o związkach ruchu ciała z organizacją i funkcjonowaniem mózgu, wykorzystuje szeroką wiedzę o człowieku. Kinezjologia edukacyjna(gimnastyka mózgu) uczy jak w praktyce wykorzystywać naturalny ruch fizyczny w celu zdobywania nowych doświadczeń.
    Zajęcia kinezjologiczne pomagają m. in.:
•    Poprawić koncentrację,
•    Zintegrować pracę obu półkul mózgowych,
•    Poprawić integrację na poziomie umysł-ciało,
•    Łagodzić skutki stresu,
•    Wzmacniają motywację do działania,
•    Sprzyjają jasności myślenia,
•    Poprawiają pamięć i umiejętność komunikacji.
    

W ośrodku zatrudnionych jest dwóch fizjoterapeutów wykorzystujących zajęcia gimnastyki mózgu w praktyce. W Dziennym Domu łączy się metodę kinezjologii edukacyjnej
z treningiem pamięci i koncentracji oraz arteterapią. Zajęcia prowadzone są w formie grupowej, każdego dnia. Jest to forma zajęć szczególnie lubiana przez podopiecznych.
•    EEG Biofeedback – biologiczne sprzężenie zwrotne jest metodą terapii, która pozwala w sposób świadomy kontrolować aktywność własnego mózgu, doprowadzając do zwiększenia jego możliwości.
Trening prowadzony przez uprawnioną osobę wykorzystaniem aparatu EEG Biofeedback, jest niezwykle skuteczny w terapii osób starszych, pomagając zachować wydajność procesów poznawczych, skutecznie oddziałując na różne formy (w początkowych fazach) otępień charakterystycznych dla tej grupy wiekowej, poprawiając sprawność mózgu po udarach.


Dzięki treningom osoby starsze mogą skutecznie poprawić koncentrację uwagi, pamięć i szybkość myślenia, zmniejszyć przewlekłe bóle głowy czy migreny oraz podnieść samoocenę, wyciszyć stres i zmniejszyć stany depresyjne (charakterystyczne u osób starszych).
Metoda EEG Biofeedback skutecznie wykorzystywana jest po urazach czaszki, udarach mózgu, w terapii afazji, w problemach ze snem czy przewlekłym zmęczeniu.
•    Terapia taktylna – opiera się o masaż i stymulację skóry, który aktywizuje rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego, regulując m. in. zakres napięcia mięśniowego i emocjonalnego.
Seniorzy są najliczniejszą grupą pozbawioną stymulacji dotykowej, dlatego Dzienny Dom poprzez wykorzystanie tej metody chce aktywizować ten zmysł, mając na celu pobudzenie receptorów czuciowych oraz zbudowanie świadomości ciała.
 Metodę stosuje się głównie w przypadku osób z otępieniem czy widocznym spowolnieniem procesów poznawczych, wykorzystując również elementy terapii taktylnej ręki w połączeniu z arte-terapią plastyczną.
•    Trening pamięci i koncentracji – regularne ćwiczenia ogólnej sprawności mózgu.
W Dziennym Domu kładzie się nacisk, aby trening nie był fragmentaryczny, dlatego zazwyczaj jest on łączony w program z innymi formami terapii dla odniesienia efektywności procesu. Ćwiczenia stosowane są systematycznie, ze szczególnym dbaniem o bezstresową, spokojną atmosferę. Ćwiczenia dobierane są do indywidualnych możliwości poznawczych podopiecznych, wspomagając o ćwiczenia relaksacyjne i kinezjologię edukacyjną.
•    Relaksacja – czyli pokazanie metod polegających na rozwoju umiejętności właściwego operowania własnym oddechem oraz minimalizowanie napięć mięśniowych
i emocjonalnych.
    Do głównych celów relaksacji stosowanej w Dziennym Domu należą:
•    Zmniejszenie nerwowości
•    Redukcja stresu
•    Poprawa samopoczucia fizycznego i psychicznego
•    Zmniejszenie nadciśnienia i poprawa pracy serca
•    Lepsza praca układu trawiennego
•    Rozwój wyobraźni i procesów myślenia
•    Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

W ramach zajęć relaksacyjnych prowadzone są wizualizacje i afirmację. Opisane formy zajęć nie wymagają sprawności fizycznej i manualnej.
Udział we wsparciu, jakie Dzienny Dom oferuje swoim pensjonariuszom odbywa się przy wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, wydaje decyzję administracyjną, kierującą dana osobę do placówki. Pensjonariusze Dziennego Domu ponoszą odpłatność za pobyt w Dziennym Domu. Odpłatność zamyka się w przedziale od 0 do 30 złotych miesięcznie, w zależności
od dochodu. Pensjonariusze mogą wykupić obiady i zjeść je wśród przyjaciół. Obiady przygotowuje i dostarcza firma zewnętrzna. Wnoszone przez pensjonariuszy opłaty za obiady podobnie jak opłaty za pobyt w DDS+ stanowią dochód Gminy.
Do najpilniejszych potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej Gminy należało zwiększenie liczby miejsc pobytu w Dziennym Domu. Dlatego w 2017 r. rozpoczął się remont budynku z przeznaczeniem na Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie. Budynek został oddany we wrześniu 2019 r., co w zdecydowany sposób przyczyniło się to do poprawy warunków lokalowych seniorów będących pensjonariuszami.

Określenie misji strategicznej to istotny krok w zakresie formułowania celów strategicznych i operacyjnych Programu Rozwoju Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie. Misja wskazuje docelowy stan, do którego zmierzają wszystkie podejmowane działania w obszarze działalności Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie. Można przyjąć, iż misja wyznacza generalny cel istnienia Domu.
Do tworzenia Misji Dziennego Domu Senior + zaangażowano pracowników domu.
W wyniku przeprowadzonych warsztatów, sformułowana została poniższa zwięzła misja:

„Razem z zaangażowanym zespołem tworzyć miejsce, na które zasługują nasi seniorzy”.


Misję wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora nr 18/2020 z dnia 18 sierpnia, 2020 r. umieszczono ją również na stronie internetowej www.ddps.pl.
 Misja została przedstawiona domownikom podczas spotkania grupowego zorganizowanego 20 sierpnia 2020 r. oraz podczas spotkań w mniejszych grupach,
tzw. „pokojowych”. Z uwagi na bezpieczeństwo domowników w trakcie trwania pandemii, domownicy zostali podzieleni na mniejsze grupy i rozdzieleni na odrębne pomieszczenia, znajdujące się w Dziennym Domu Senior +.


Galeria

Zobacz jak kiedyś wyglądał budynek Dziennego Domu Senior+