Regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych znajdujących się w zarządzie Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie

REGULAMIN PRZETARGÓW NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE DZIENNEGO DOMU SENIOR + W DZIERŻONIOWIE

 1. Przedmiotem przetargów mogą być lokale użytkowe znajdujące się w zarządzie Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie.
 2. Osoby/ podmioty  przystępujące do przetargu powinny zapoznać się z treścią i wykazem obowiązków jakie mogą wynikać dla nich z umowy najmu lokalu w momencie, gdy oferent w drodze przetargu zyska prawo najmu lokalu użytkowego, a także z tekstem niniejszego regulaminu.
 3. Osoba przystępująca do przetargu ma prawo do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu użytkowego po uprzednim uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie, w dni robocze od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00, nr tel. 74 831 13 20.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy podany w ogłoszeniu w wysokości wskazanej w ogłoszeniu, która wynosi od  5 % do 50 % kwoty wywoławczej
 5. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania wpłaty na rachunku bankowym Dziennego Domu Senior +.
 6. Wadium przepada na rzecz Dziennego Domu Senior + w razie uchylenia się osoby/podmiotu wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu. W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu.
 7. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.
 8. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 9. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia przetargu będzie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 10. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie.
 11. Przetarg jest ważny jeżeli odbywa się w obecności przynajmniej 2 członków Komisji Przetargowej oraz gdy do przetargu przystępuje co najmniej 1 Oferent,
 12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
 13. nie odpowiadają warunkom przetargu,
 14. zostały zgłoszone po wyznaczonym terminie,
 15. dane te są niekompletne,
 16. nie zawierają kopii dowodu wniesienia wadium,
 17. są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności danych, a także zawierają przeróbki i skreślenia.
 18. Przetarg wygrywa ten Oferent, który zaoferuje najwyższą stawkę .
 19. Komisja Przetargowa sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu.
 20. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisuje Komisja Przetargowa oraz osoba wyłoniona w przetargu jako najemca lokalu.
 21. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu lokalu użytkowego w ciągu 8 dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu. Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu.
 22. W przypadku, gdy wygrywający przetarg odstąpi od zawarcia umowy najmu, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu, w terminie określonym w pkt 13, propozycja zawarcia umowy najmu zostanie złożona temu Oferentowi, którego oferta była następna w kolejności pod względem wysokości oferowanej stawki
 23. Na zawarcie umowy najmu przysługuje Oferentowi 8 dni roboczych od momentu złożenia propozycji.
 24. Wadium Oferenta, który wygrał przetarg a nie zawarł umowy najmu w ciągu 8 dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez drugiego w kolejności Oferenta, w przypadku kiedy zostanie złożona propozycja zawarcia umowy najmu,  a Oferent umowy nie zawrze również nie podlega zwrotowi. W takim przypadku zostanie ogłoszony kolejny nowy termin przetargu.
 25. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta była druga w kolejności pod względem oferowanej wysokości stawki czynszu może być wypłacone dopiero, gdy zwycięzca przetargu podpisze nową umowę najmu w terminie określonym w pkt 13.
 26. Dyrektor Dziennego Domu Senior +  w Dzierżoniowie w przypadku zaistnienia szczególnej sytuacji ma prawo wycofać lokal użytkowy z przetargu bez podania przyczyny. W takiej sytuacji wpłacone przez Oferentów wadium zostaje zwrócone, na podany przez nich rachunek bankowy.