Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki ……(nazwa jednostki)  sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie  https://bip.cuw.dzierzoniow.pl/cms/15212/sprawozdania_budzetowe_za_2020_rok