Sprawozdanie za 2022

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Dziennego Domu Senior + w Dzierżonbiowie sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie:
https://bip.cuw.dzierzoniow.pl/cms/17566/sprawozdania_finansowe_za_2022_rok

https://bip.cuw.dzierzoniow.pl/cms/17566/sprawozdania_finansowe_za_2022_rok