Wniosek o przyjęcie

Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ w Dzierżoniowie

W uzasadnionych przypadkach, do wniosku należy dołączyć stosowne załączniki.

Lista załączników (jeżeli dotyczy):

  1. Kserokopia decyzji właściwego organu tj. ZUS, KRUS określającą wysokość świadczenia (emerytury lub renty).
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach
    tj. podnoszących aktywność ruchową i integracyjnych. (wzór do pobrania)