Nabór na stanowisko opiekuna osób starszych

Dyrektor Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO PRACY – opiekun osoby starszej – 6/8 etatu

Warunki pracy:

1. Wymiar czasu pracy: 6/8 etatu tj. 30 godzin tygodniowo, czas pracy: jednozmianowy

2. Miejsce: Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 35

3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

4. Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wymagania niezbędne od kandydatów:

 • kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska, np. posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego, ukończony kurs dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych lub
  w przypadku braku kwalifikacji zawodowych doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi warunkujące wysoką jakość świadczonych usług
 • samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność,
 • pozytywne nastawienie do osoby starszej/niepełnosprawnej
 • umiejętność obsługi urządzeń cyfrowych (m.in. telefon, tablet, opaski elektroniczne itp.),
 • umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość),
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia,
 • cierpliwość i opanowanie szczególnie w sytuacjach stresowych,
 • mile widziane ukończenie kursu z zakresu pierwszej pomocy,
 • otwartość na różne formy doskonalenia zawodowego podnoszące jakość wykonywanych obowiązków,
 • dwuletnie doświadczenie w pracy z seniorami.

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność i elastyczność
  w działaniu,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • zdolności plastyczne, manualne, artystyczne, wokalne, teatralne, gra na instrumentach itp.,
 • sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników,
 • cechy osobowości: komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, cierpliwość, wrażliwość, kreatywność i zaangażowanie.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Stanowisko podlega bezpośrednio Dyrektorowi Dziennego Domu Senior +
w Dzierżoniowie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku terapeuty zajęciowego:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,
 • czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
 • czynności opiekuńcze,
 • czynności gospodarcze,
 • pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznej,
 • pomoc w prowadzeniu indywidualnych i grupowych zajęć wszechstronnie uaktywniających osoby starsze i niepełnosprawne, rozwijanie orientacji, nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z seniorami,
 • motywowanie uczestników do czynnego udziału w zajęciach, szczególnie uczestników mniej aktywnych i mniej sprawnych,
 • pomoc w przygotowywaniu z seniorami spotkań okolicznościowych związanych
  z ważnymi rocznicami, uroczystościami i świętami,
 • pomoc w inicjowaniu i współdziałaniu w organizowaniu imprez okazjonalnych, wycieczek pieszych i wyjazdów itp.
 • Pomoc w prowadzeniu zajęć grupowych dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników,
 • Pomoc w inicjowaniu działań integrujących uczestników i lokalną społeczność,
 • podejmowanie działań zmierzających do rozwoju różnych form zajęć,
 • współpraca z pracownikami socjalnymi, systematyczne prowadzenie dokumentacji Dziennego Domu „Senior +”,

Miejsce wykonywania pracy

Dzierżoniów, ul. Świdnicka 35 58-200 Dzierżoniów

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz kandydata,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Klauzula informacyjna Dziennego Domu Senior + ) stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 22 1a Kodeksu Pracy (Dz. U. 2022, poz. 510 z późn. zm.) jeżeli
w załączonych dokumentach kandydat zamieści więcej danych osobowych niż określone w kwestionariuszu osobowym to jest zobowiązany do umieszczenia klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji.” oraz własnoręcznego podpisu.

Brak w/w klauzuli będzie jednoznaczny z brakiem możliwości przetwarzania tych danych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Praca w wymiarze 6/8 etatu
praca przy komputerze poniżej 2  godzin/dziennie.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia:

 • Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w miesiącu lutym 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Dziennym Domu Senior + w Dzierżoniowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.
 • Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokole, będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru.
 • Aplikacje, które wpłyną do DDS+ po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i w przypadku nie odebrania ich osobiście do 30 dni – zostaną zniszczone.
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
 • Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.
 • Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez dyrektora Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie.
 • Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Dziennego Domu Senior +

Metody, które będą stosowane podczas naboru:

 • weryfikacja formalna ofert,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 24 marca 2023 r. do godziny 10:00
– osobiście w siedzibie Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 35 58-200 Dzierżoniów, w godzinach od 8:00 – 16:00 – w gabinecie dyrektora
lub
– przesłanie ich za pośrednictwem poczty na podany powyżej adres, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko opiekuna osoby starszej w Dziennym Domu Senior +
w Dzierżoniowie, Decyduje data otrzymania oferty przez Dzienny Dom Senior +
w Dzierżoniowie

W sprawie odbioru ofert należy kontaktować się z dyrektorem DDS+  (74 831 13 20 w.117), osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; dyrektor@ddps.pl

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w trybie art. 13 ust. 1 i 2 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) stanowi załącznik do ogłoszenia

Dodatkowe informacje o naborze pod numerem tel. 74 831 13 20 w.117 lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka