Otwarty nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie
 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
opiekun osoby starszej – 1 etat

Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etatu tj. 40 godzin tygodniowo, czas pracy: jednozmianowy
 2. Miejsce: Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 35
 3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 4. Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
  Wymagania niezbędne:
 1.   Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 2.  Wykształcenie: min. średnie pedagogiczne, terapeutyczne lub fizjoterapeutyczne i roczny staż pracy z osobami starszymi,
 3.  Odbyty kurs opiekuna osób starszych,
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 6. Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.
 7. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: rachunkowości, rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych, finansów publicznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, ochrony danych osobowych.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej.
 9. Umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność obsługi pakietów biurowych.
 2. Fachowość i profesjonalizm w działaniu.
 3. Samodzielność i odpowiedzialność, cierpliwość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, zorientowanie na osiągnięcie założonego celu, kreatywne myślenie, uczciwość, umiejętność organizacji czasu pracy w zespole, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, dokładność, terminowość, sumienność i rzetelność umiejętność korzystania z przepisów prawa.
 4. Doświadczenie w pracy z seniorami.
 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Stanowisko podlega bezpośrednio Dyrektorowi Dziennego Domu Senior +. Opiekuna osoby starszej zatrudnia i zwalnia dyrektor Dziennego Domu Senior +. 
Opiekun osoby starszej ponosi odpowiedzialność przed Dyrektorem Dziennego Domu Senior + za realizację powierzonych do wykonania zadań.

 1. Do podstawowych obowiązków opiekuna osoby starszej  należy:
 2. przygotowanie zajęć pod względem materialnym oraz przygotowanie stanowiska pracy,
 3. organizacja i prowadzenie zajęć dla seniorów, czytanie opowiadań, dyskusja na określone tematy, rozmowy indywidualne,
 4. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zajęć przez mieszkańców,
 5. zabezpieczenie mieszkańców uczestniczących w zajęciach przed nieszczęśliwym wypadkiem, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
 6. sporządzanie miesięcznych planów pracy wg których prowadzone będą zajęcia,
 7. ścisła współpraca z pracownikami pierwszego kontaktu, opiekunami, fizjoterapeutami,
 8. współudział w realizacji zajęć muzyczno-ruchowych,
 9. współudział z psychologiem i innymi pracownikami w rozwiązywaniu konfliktów między mieszkańcami,
 10. pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych i innych,
 11. organizowanie wystaw prac mieszkańców,
 12. pomoc w dekorowaniu Domu,
 13. doprowadzanie i odprowadzanie mieszkańców na zajęcia terapeutyczne,
 14. dbałość o wygląd estetyczny uczestników terapii,
 15. uczestniczenie w życiu Domu,
 16. wykonywanie innych czynności związanych ze stanowiskiem pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z Kodeksem Pracy i przepisami szczególnymi,
 17. obsługa Karty Seniora,
 18.  prowadzenie strony internetowej oraz fun page na portalach społecznościowych.
  Pracownik ponosi odpowiedzialność za:
 19. prawidłowe wprowadzanie danych do systemu FK, mających wpływ na rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 20. przestrzeganie zgodności  sporządzania i obiegu dokumentów z instrukcją obiegu
  i kontroli;
 21. zgodność formalną i rachunkową dokumentów;
 22. właściwą ewidencję księgową syntetyczną i analityczną.
 23. współudział w opracowaniu projektów planów finansowych jednostek obsługiwanych i sporządzanie propozycji ich korekt z udziałem Dyrektorów jednostek obsługiwanych,
 24. sporządzanie miesięcznej informacji o wykonaniu budżetu i przesyłanie do wiadomości jednostkom,
 25. przygotowanie zapotrzebowań na środki budżetowe składane przez Dyrektorów jednostek obsługiwanych przez  CUW,
 26. wystawianie potwierdzeń sald z kontrahentami w zakresie należności
  Pracownik zobowiązany jest do:
 27. terminowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa załatwiania wszystkich spraw objętych zakresem obowiązków,
 28. dokładnej znajomości prawa, aktualnych przepisów prawa oraz ich stosowanie w praktyce,
 29. zachowywania tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia,
 30. podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnistwo w szkoleniach i samokształcenie,
 31. przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 32. dbanie o mienie zakładu pracy, w szczególności o powierzony sprzęt,
 33. przetwarzanie danych osobowych, udostępnianie informacji i dokumentów
  w zakresie danych osobowych przetwarzanych na stanowisku pracy,
 34. gromadzenie, przechowywanie, porządkowanie i archiwizacja dokumentacji stanowiskowej zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jrwa oraz instrukcją archiwalną obowiązującą w Dziennym Domu Senior + w Dzierżoniowie,
 35. inne wynikające z pracy zespołu rehabilitacyjno-terapeutycznego,
 36. terminowe przyznawanie decyzji o wydawanie karty seniora,
 37. współpraca z Radą Seniora.

  Warunki pracy na stanowisku:

Charakterystyka miejsca pracy:

 1. Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku wykonywać będzie prace biurowe
  z obsługą sprzętu przystosowanego do zadań np. monitor ekranowy, kserokopiarka, niszczarka, drukarska, telefon.
 2. Pomieszczenia Dziennego Domu Senior + spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. Podpisane odręcznie Curriculum Vitae oraz list motywacyjny
 2. Dokumenty (dyplomy, świadectwa, certyfikaty) poświadczające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje – kserokopie
 3. Świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe-kserokopie,
 4. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik)
 5. Klauzula informacyjna dla procesu naboru oraz zgoda na przetwarzanie danych innych niż te, które są konieczne w rekrutacji do przetwarzania  potwierdzone własnoręcznym podpisem (załącznik).
 6. Pisemne oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 9. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 10. Oświadczenie/ lub zaświadczenie lekarza medycyny pracy, o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku specjalisty ds. księgowości.

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe informacje:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) informuję, że w miesiącu sierpniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.
 3. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokole, będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru.
 4. Aplikacje, które wpłyną do CUW po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i w przypadku nie odebrania ich osobiście do 30 dni – zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 25.06.2021 r. do godz. 14.00 na adres: Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 35, 58-200 Dzierżoniów (parter, pok. 116,117) w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziennym Domu Senior+
w Dzierżoniowie
.

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                      Anna Polowczyk

                                                                                             Dyrektor

Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie