Zapytanie ofertowe na dostarczenie ciepłego posiłku dla seniorów z DDS+

Dzierżoniów 24 listopada 2023 r.

Informacja cenowa

Dyrektor Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie posiłków do Dziennego Domu Senior + a w sytuacji zagrożeń ze zewnętrznych z dostawą mieszkań podopiecznych Dziennego Domu Senior +.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 16 ust 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych Dziennego Domu Senior + o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł. wprowadzonego Zarządzeniem nr 8/2021 Dyrektora Dziennego Domu Senior + z dnia 19 lutego 2021 r.

Zamawiający

Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie

ul.  Świdnicka 35

58-200  Dzierżoniów

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Klasyfikacja zamówienia według cpv:  55321000-6; 5532200-6; 55520000-1
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ciepłego posiłku w formie zupy lub ciepłego obiadu składającego się z zupy i drugiego dania z dostawą do Dziennego Domu Senior + przy ulicy Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie w 2023 r. dla około 20 osób, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych

Zamawiający  oświadcza, że wskazana powyżej liczba osób ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość zamawianych posiłków wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego, zależnych od frekwencji domowników.

Wymaga się, aby posiłki były gorące, świeże, obiady codziennie gotowane,  urozmaicone i przygotowywane z zachowaniem norm kalorii, składników pokarmowych, wartości odżywczych, mineralno-witaminowych obowiązujących przy żywieniu osób dorosłych, a także właściwych walorów smakowych.

W sytuacji stacjonarnego działania Dziennego Domu Senior + zupy będą dostarczane do siedziby Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie przez wykonawcę w  naczyniach jednorazowych. Te z kolei znajdować się będą w termosach wykonawcy oraz przywożone będą, samochodem wykonawcy spełniającym wymogi sanitarne obowiązujące w przypadku przewozu gotowych posiłków.

 1. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających
 2. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej lub wariantowej.
 3. Dopuszcza się negocjacje ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wówczas zaprasza       się do składania ofert ostatecznych i spośród nich wybiera najkorzystniejszą cenowo ofertę lub unieważnia postępowanie, jeżeli najkorzystniejsza zaoferowana jest zbyt wysoka.  
 4. Czas trwania umowy: od 2 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz spełniać poniższe wymagania tj.:
  1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  1. dysponować odpowiednim zapleczem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia,
  1. znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
  1. nie zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  1. nie podlegać wykluczeniu ze względu na podstawy, o których mowa w artykule 24 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. – prawo zamówień publicznych
  1. nie  jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym,
  1. wypełnić w języku polskim załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 2 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Opis wymagań stawianych wykonawcy

 1. Zupa – minimum pół litra zupy gotowanej na wywarze mięsnym, dostarczona w termosie lub w razie potrzeby w naczyniu jednorazowym, zamkniętym, ciepła.
 2. Obiad : zupa + drugie danie
 3. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem.
 4. Ilość zamawianych posiłków uzależniona będzie od liczby seniorów obecnych na zajęciach. Ilość posiłków określona będzie przez zamawiającego codziennie do godz. 10:00.
 5. Zupa, w sytuacjach wyjątkowych, dostarczana będzie na adres poszczególnych domowników. Adres udostępni Dzienny Dom Senior + po wcześniejszym podpisaniu umowy o przetwarzanie danych osobowych. Obiady dostarczane będą od godz.: 12:00 do domów seniorów – w sytuacji zamknięcia Dziennego Domu Senior +.
 6. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń i norm obowiązujących i zalecanych przez Instytut żywności i żywienia,  a także zasad zdrowego żywienia oraz zasad żywienia zbiorowego, jak również jakości i zgodności z warunkami umowy
 7. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi miesięcznie, w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy, wskazany każdorazowo przez wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury przez wykonawcę.
 8. Strony ustalają, że cena jednego obiadu nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy
 9. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy realizacji niniejszej umowy ponosi wykonawca.
 10. Wykonawca oświadcza, że posiada, zawarte ubezpieczenia OC od  skutków niewłaściwego Wykonywania swoich usług.
 11. Do oferty należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaparafowane wzór umowy (załącznik nr 2), oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3),  oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy wykonawcą,
  a zamawiającym (załącznik nr 4).

Kryteria  oceny ofert:

 1. Cena oferty – ocenie będzie podlegała dzienna dawka wyżywienia dla jednej osoby – cena jednostkowa brutto oraz koszt ewentualnego dowozu posiłku bezpośrednio do mieszkania domowników, a także koszt opakowania.
 2. Wykonawca składający ofertę w niniejszym zapytaniu o cenę zobowiązany jest wykazać, że w okresie minimum 3 lat wykonał lub wykonuje systematyczne co najmniej dwie usługi przygotowania
  i dostawy wyżywienia dla grupy powyżej 20 osób, o wartości brutto nie niższej niż 30 000 zł każda.

Miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Dziennego Domu Senior +
  w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 35 58 – 200 Dzierżoniów.
 2. Oferty można składać drogą pocztową,  przesyłką kurierską, osobiście,  do  dnia 15 grudnia 2023 roku do godz. 9:00.
 3. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto
  w złotych polskich. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty, muszą być podpisane przez wykonawcę, to osobę uprawnioną.
 4. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis “przygotowanie posiłków z dostawą do Dziennego Domu Senior +”. Oferty, złożone po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 6. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.